home help

การสั่งซื้อ

ปิด
  • ระบุรหัสสินค้า โดยกรอกแต่ตัวเลข ลงในช่องสินค้าที่คุณต้องการ
  • คั่นสินค้าแต่ละรายการด้วยเครื่องหมาย , หรือ / หรือเว้นวรรค
  • รหัสสินค้าประกอบด้วยเลข 4 หลัก หากใส่ไม่ครบ 4 หลัก จะใส่เลขศูนย์ให้อัตโนมัติ
  • เช่น กรอก 1234 ในช่อง DVE จะหมายถึง สินค้ารหัส DVE1234
  • เช่น กรอก 123 ในช่อง DVE จะหมายถึง สินค้ารหัส DVE0123

สั่งซื้อสินค้า

กลับ